SHB Finance tổ chức team building tại Hàm Thuận Nam, tháng 08/2019

"One For All - All For One" là chương trình team building hoành tráng diễn ra tại Hàm Thuận Nam của cán bộ công nhân viên Khối Quản

trị Rủi ro và Thu hồi nợ SHB Finance từ ngày 10/08 - 11/08/2019.